การรับปริญญา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

Posted on

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย รวม 5 วัน ทั้งนี้กำหนดการวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลังบัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561 มีความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและบัณฑิตที่มีความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561ปฏิบัติดังนี้ 1. บัณฑิตติดต่อเขียนใบคำร้องทั่วไปเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ 2. หากบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกมายื่นเอกสารเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นเอกสารแทนได้แต่บัณฑิตต้องเป็นผู้กรอกเอกสารดังกล่าวเอง พร้อมกับแนบ สำเนาบัตรประชาชนและเขียนมอบอำนาจให้ผู้ใดกระทำการแทนโดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ได้ที่ http://regis.rmutp.ac.th/upload/en-th-form/GeneralRequestForm.pdf บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศหลังวันที่สภาอนุมัติปริญญามีความประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิตบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจปฏิบัติดังนี้ 1.บัณฑิตติดต่อเขียนใบคำร้องทั่วไปประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิตพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบแต่งตั้งยศหรือหากมีหนังสือรับรองสามารถนำหนังสือรับรองการแต่งตั้งยศมายื่นก่อนได้ 2.หากบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกมายื่นเอกสารเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นเอกสารแทนได้แต่ บัณฑิตต้องเป็นผู้กรอกเอกสารดังกล่าวเอง พร้อมกับแนบสำเนาบัตร ประชาชน,ใบแต่งตั้งตั้งยศหรือหนังสือ รับรองและเขียนมอบอำนาจให้ผู้ใดกระทำการแทน โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไปได้ที่ http://regis.rmutp.ac.th/upload/en-th-form/GeneralRequestForm.pdf สามารถยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ […]

งานทะเบียนและประมวลผล

แจ้งปิดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน  2561 จึงขอแจ้งปิดสำนักงานฯ ระหว่างวันดังกล่าว