Uncategorized

การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2561

Posted on

การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 แบบกรอกประวัติผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2561

ประกาศ,ระเบียบ,คำสั่งแต่งตั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา

Posted on

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง อัตราค่าสมัครสอบ และการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

Uncategorized

ประกาศปิดเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นการชั่วคราว

Posted on

ประกาศปิดเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีปัญหาด้านการระบายความร้อนของห้องเซิฟเวอร์ เว็บไซต์ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราว 1. ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ (http://reg.rmutp.ac.th/) 2. ระบบรับสมัครออนไลน์ (http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp) ระยะเวลาในการปิดเว็บไซต์ประมาณ 1 วัน เมื่อทางเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว จะเปิดให้บริการเว็บไซต์ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน