Home RegisRMUTP

กิจกรรม

Today : March 18, 2018

ข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับคณะ)

เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน(ฉบับปรับปรุง)

สรุปจำนวนนักศึกษาที่ผ่านการรายงานตัว รอบ โควตา ปวช. – ปวส. และ TCAS 1/1

ประกาศปิดเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นการชั่วคราว

ชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558

รายงานสถิติการติดตามนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2556

FTES ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

(ประกาศ-แบบคำร้อง)ประกาศยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559