Home RegisRMUTP

กิจกรรม

Today : July 19, 2018

ข่าวสาร

ตารางประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ภาค 2/2560

ผลการประเมินแบบประเมินความพึงพอใจในด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ เรื่อง บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 และบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

กำหนดการรับสมัคร ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับคณะ)

เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน(ฉบับปรับปรุง)

สรุปจำนวนนักศึกษาที่ผ่านการรายงานตัว รอบ โควตา ปวช. – ปวส. และ TCAS 1/1