สรุปคะแนนเฉลี่ยนักศึกษาแยกตามรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2557

Doc1
คณะศิลปศาสตร์

• เทอม 1/2557
• เทอม 1/2557 (รายงานคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ)
• เทอม 2/2557
• เทอม 2/2557 (รายงานคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• เทอม 1/2557
• เทอม 1/2557 (รายงานคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ)
• เทอม 2/2557
• เทอม 2/2557 (รายงานคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ)

คณะบริหารธุรกิจ
• เทอม 1/2557
• เทอม 1/2557 (รายงานคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ)
• เทอม 2/2557
• เทอม 2/2557 (รายงานคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
• เทอม 1/2557
• เทอม 1/2557 (รายงานคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ)
• เทอม 2/2557
• เทอม 2/2557 (รายงานคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• เทอม 1/2557
• เทอม 1/2557 (รายงานคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ)
• เทอม 2/2557
• เทอม 2/2557 (รายงานคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ)

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
• เทอม 1/2557
• เทอม 1/2557 (รายงานคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ)
• เทอม 2/2557
• เทอม 2/2557 (รายงานคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
• เทอม 1/2557
• เทอม 1/2557 (รายงานคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ)
• เทอม 2/2557
• เทอม 2/2557 (รายงานคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ)

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
• เทอม 1/2557
• เทอม 1/2557 (รายงานคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ)
• เทอม 2/2557
• เทอม 2/2557 (รายงานคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ)

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
• เทอม 1/2557
• เทอม 1/2557 (รายงานคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ)
• เทอม 2/2557
• เทอม 2/2557 (รายงานคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ)