Uncategorizedงานวิชาการ

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา 

หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

ระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา