สถิตินักศึกษา ปีการศึกษา 2558

** หมายเหตุ ** อ่านก่อนทำการ Download ผู้ที่ใช้ โปรแกรม Google Chrome ในการดาวน์โหลดข้อมูลจะถูกจัดเก็บอัตโนมัติที่
C:\Documents and Settings\ (**user**) \My Documents\Downloads(Windows XP) ,
C:\User\ (**user**)\Documents\Download

สถิตินักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2558  ภาคเรียนที่  1

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  2558

• สถิตินักศึกษาใหม่รับเข้า ปี 2558 แยกเพศ แยกคณะ แยกกลุ่มสังคม-วิทย์
• สถิตินักศึกษาปัจจุบัน แยกเพศ แยกคณะ แยกกลุ่มสังคม-วิทย์
• สถิตินักศึกษาปัจจุบัน แยกคณะ สาขาวิชา ชั้นปี เพศ
• สถิตินักศึกษาสมัคร-รับเข้า แยกคณะ สาขาวิชา (อัพเดทจำนวนผู้สมัคร ณ วันที่ 25/11/58)
• สถิตินักศึกษาลาออก พ้นสภาพ ถอนชื่อ แยกคณะ เพศ ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขผลรวมใหม่ ณ วันที่ 25/11/58)