Uncategorizedงานวิชาการประกาศ,ระเบียบ,คำสั่งแต่งตั้ง

ตารางการปรับแก้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ฯ , คณะศิลปศาสตร์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (คณะศิลปศาสตร์)