Uncategorized

ประกาศปิดเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นการชั่วคราว

ประกาศปิดเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีปัญหาด้านการระบายความร้อนของห้องเซิฟเวอร์
เว็บไซต์ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราว

1. ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ (http://reg.rmutp.ac.th/)
2. ระบบรับสมัครออนไลน์ (http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp)

ระยะเวลาในการปิดเว็บไซต์ประมาณ 1 วัน เมื่อทางเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว จะเปิดให้บริการเว็บไซต์ตามปกติ
ขออภัยในความไม่สะดวก

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน