Uncategorizedกำหนดการรับปริญญา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
เสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีพระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โดยกำหนดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีดังนี้

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมใหญ่และจุดรายงานตัว
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า)
จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์
มทร. ธัญบุรี

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306
สอบถามกำหนดการซ้อม, การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408