รับสมัครนักศึกษา

TCAS 2 Quota

กิจกรรมกำหนดการ
สมัครและชำระเงิน

4 ก.พ - 23 มี.ค 2562

ประกาศสถานที่สอบ และ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบตั้งแต่ 1 เม.ย. 2562
สอบสัมภาษณ์แจ้งใหทราบภายหลัง
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก24 เม.ย. 2562
ยืนยันสิทธิ์ทางเว็บไซต์ ทปอ.
***หากไม่ทำการยืนยันสิทธิ์
จะถือว่าผู้ผ่านการสัมภาษณ์ไม่ต้องการใช้สิทธิ์ในรอบดังกล่าว
และไม่สามารถขอใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้***
24-25 เม.ย. 2562
ช่วงการ สละสิทธิ์26 - 27 เม.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย27 เม.ย. 2562
บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่กำหนด30 เม.ย. - 5 พ.ค. 2562
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง3 พ.ค. 2562
ตรวจโรค และ เอกซ์เรย์แจ้งให้ทราบภายหลัง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แจ้งให้ทราบภายหลัง

เปิดภาคการศึกษา 1 / 256224 มิ.ย. 2562