ตำราหรือหนังสือ

ตำราหรือหนังสือ

** หมายเหตุ ** อ่านก่อนทำการ Download ผู้ที่ใช้ โปรแกรม Google Chrome ในการดาวน์โหลดข้อมูลจะถูกจัดเก็บอัตโนมัติที่ My Documents\Downloads

• เรื่องสำนักพิมพ์ที่มีกระบวนการพิจารณาประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
• เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
• ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพตำรา
• ระเบียบ มทร.พระนคร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
• ขั้นตอนการเสนอผลงานตำราหรือหนังสือ
• แบบประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ
• แบบเสนอขอพิจารณาคุณภาพตำราหรือหนังสือ
• ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ
• ทำเนียบตำราหรือหนังสือที่ผ่านการตรวจปีการศึกษา 2555
• ทำเนียบตำราหรือหนังสือที่ผ่านการตรวจปีการศึกษา 2556
• ทำเนียบตำราหรือหนังสือที่ผ่านการตรวจปีการศึกษา 2557
• ทำเนียบตำราหรือหนังสือที่ผ่านการตรวจปีการศึกษา 2558
• ทำเนียบตำราหรือหนังสือที่ผ่านการตรวจปีการศึกษา 2559
• ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒตรวจตำราหรือหนังสือปีการศึกษา 2559