เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

** หมายเหตุ ** อ่านก่อนทำการ Download ผู้ที่ใช้ โปรแกรม Google Chrome ในการดาวน์โหลดข้อมูลจะถูกจัดเก็บอัตโนมัติที่ My Documents\Downloads

 • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ .2558
• เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
• แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
• กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552