สถิตินักศึกษาออกระหว่างปี

สถิตินักศึกษาออกระหว่างปี 2560

1/2560

2/2560

3/2560

สถิตินักศึกษาออกระหว่างปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค.2560)

สถิตินักศึกษาออกระหว่างปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ค.2560)

สถิตินักศึกษาออกระหว่างปี 2558

สถิตินักศึกษาออกระหว่างปี 2557

สถิตินักศึกษาออกระหว่างปี 2556

สถิตินักศึกษาออกระหว่างปี 2555

สถิตินักศึกษาออกระหว่างปี 2554

สถิตินักศึกษาออกระหว่างปีงบประมาน 2553

สถิตินักศึกษาออกระหว่างปี 2553

สถิตินักศึกษาออกระหว่างปี 2552