แบบข้อตกลง

ผู้บริหาร แบบ 1 – 3
      – แบบ 1 ผู้บริหาร
      – แบบข้อตกลง องค์ 2 ข้าราชการผู้บริหาร
      – แบบสรุป 3 ผู้บริหาร
สายสนับสนุน แบบ 1 – 2
      – แบบ1 สายสนับสนุน
      – แบบข้อตกลงองค์ 2 วิชาการ ชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ