สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการ งบประมาณ ปี 2560
* โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและสร้างมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการสหกิจศึกษา”

* โครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาพบสถานประกอบการ  เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบสหกิจศึกษาแบบยั่งยืนของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง