การจัดทำหลักสูตรและแบบฟอร์ม (มคอ.2)

การจัดทำหลักสูตร
 

** หมายเหตุ ** อ่านก่อนทำการ Download ผู้ที่ใช้ โปรแกรม Google Chrome ในการดาวน์โหลดข้อมูลจะถูกจัดเก็บอัตโนมัติที่ My Documents\Downloads
 

 • แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรฝึกอบรม (หลักสูตรระยะสั้น) 
 • วิธีคิดรายรับ-รายจ่าย ใน มคอ.2 
 • รหัสหลักสูตรและ ISCED
 • คู่มือการพัฒนาหลักสูตร
• ระบบกลไกการจัดทำหลักสูตร
• ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร
• หลักการเขียนคำอธิบายรายวิชา และ Mapping ผลการเรียนรู้
• มคอ.2 ระดับปริญญาตรี (UPDATE 17 ก.ย. 2561)
• แบบฟอร์มตารางเปรียบเทียบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
• แบบฟอร์มตารางปรับปรุงหลักสูตร
• แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
• แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร
• แบบฟอร์มคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร
• ตัวอย่างปกนอกหลักสูตร
• ตัวอย่างปกในหลักสูตร
• คำอธิบายรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และวิชาสหกิจศึกษา
• กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2559
• แบบแผนการเขียนอ้างอิงผลงานทางวิชาการ
• รหัสวิชาใหม่สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2559