การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอน

** หมายเหตุ ** อ่านก่อนทำการ Download ผู้ที่ใช้ โปรแกรม Google Chrome ในการดาวน์โหลดข้อมูลจะถูกจัดเก็บอัตโนมัติที่ My Documents\Downloads

• คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
• แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานผู้เรียน
• Flowchart กระบวนการจัดการเรียนการสอน
• Flowchart ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน