Uncategorized

คำสั่งแต่งตั้ง มทร.พระนคร เรื่องการสอบรับตรงและโควตา

Posted on

• คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ 200-2557 • คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ 212-2557 • ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2557 • ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับตรง ปีการศึกษา 2557

Uncategorized

แบบฟอร์มกรรมการออกข้อสอบ สอบตรง ปีการศึกษา 2557

Posted on

แบบฟอร์มกรรมการออกข้อสอบ สอบตรง ปีการศึกษา 2557 ทุกศูนย์สอบส่งแบบฟอร์มที่ทำการเพิ่มเติมแล้วโดยการ รวมไฟล์ หรือ บีบอัดไฟล์ (Zip ไฟล์) ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อคณะ เช่น “คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์_คำสั่ง_สอบตรง2557.doc” และส่งกลับมาที่ register@rmutp.ac.th ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557  ศูนย์สอบเทเวศร์ แบบฟอร์มกรรมการออกข้อสอบ (ศูนย์เทเวศร์) แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้ง (ศูนย์เทเวศร์) ศูนย์สอบพณิชยการพระนคร และ ศุนย์สอบชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แบบฟอร์มกรรมการออกข้อสอบ  (ศูนย์พณิชยการพระนคร และ ศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์) แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้ง (ศูนย์พณิชยการพระนคร และ ศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์) ศูนย์สอบพระนครเหนือ แบบฟอร์มกรรมการออกข้อสอบ (ศูนย์สอบพระนครเหนือ) แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้ง (ศูนย์สอบพระนครเหนือ) ศูนย์สอบโชติเวช แบบฟอร์มกรรมการออกข้อสอบ (ศูนย์สอบโชติเวช) แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้ง (ศูนย์สอบโชติเวช) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-282-9009-15 ต่อ 6305 , 6409

Uncategorized

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550

Posted on

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ. 2550

Uncategorized

แจ้งรายละเอียด หลักเกณฑ์ – สำนักพิมพ์ การประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ

Posted on

หลักเกณฑ์และวิชาการประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือเพื่อการรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ – ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ สำนักพิมพ์ที่มีกระบวนการพิจารณาประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เห็นสมควรประกาศรายชื่อสำนักพิมพ์ ดังต่อไปนี้ – ประกาศรายชื่อสำนักพิมพ์  

Uncategorized

แบบฟอร์มเอกสาร

Posted on

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั่วไป แบบขอเทียบโอนรายวิชา (New!) คำร้องทั่วไป(คณะใช้) คำร้องทั่วไป(น.ศ.ใช้) แบบขอเรียนข้ามมหาวิทยาลัย แบบขอเรียนข้ามคณะ แบบขอรักษาสภาพ(น.ศ.) แบบขอคืนสภาพ(น.ศ.) แบบขอลงทะเบียนล่าช้า แบบขอแก้(I) แบบขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน แบบขอลาออก แบบขอสำเร็จ(ระดับ ปวส.) แบบขอสำเร็จ(ระดับ ป.ตรี.) แบบขอเอกสารการศึกษา แบบขอเทียบโอนรายวิชา แบบขอส่งเกรดเพิ่มเติม แบบขอลาพัก แบบขอ เพิ่ม-เปลี่ยน-ถอน_การลงทะเบียน คู่มือการทำวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ โครงการสอนรายวิชาระดับปริญญาตรี เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน มคอ3 (Word) – ตัวอย่าง มคอ3 (Adobe Acrobat) – ตัวอย่าง มคอ3 (Word) มคอ3 (Adobe Acrobat) เอกสารคำสอน-53 (ตัวอย่าง) การเขียนส่วนอ้างอิง (ตัวอย่าง) ฟอร์มการเขียนเนื้อหา (Word) ฟอร์มการเขียนแนวการศึกษา (Word) แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มอค 2 ปริญญาตรี 2554 แบบขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ […]