SAR

แบบชุดประเมินการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และนักศึกษา

Posted on

ประกาศให้คณะทุกคณะดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างแบบชุดประเมิน เพื่อให้คณะพิจารณา หากต้องการแก้ไข ให้แก้ไขในไฟล์ตัวอย่าง แล้วส่งกลับมาที่ register@rmutp.ac.th เพื่อยืนยันแบบชุดประเมิน ภายในวันที่ 8 เมษายน 2559 Download แบบชุดประเมิน