==============================================================

กิจกรรม (Activities)

ปี 2551      
  - กิจกรรมการเขียนโครงข่าย
ปี 2552      
  - กิจกรรมสัมนาหลักการและแนวคิด การเขียนโครงการ
  - กิจกรรมสัมนาหลักการและแนวคิด การวางแผนโครงการ
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง ฐานข้อมูลงานทะเบียนนักศึกษา ระบบ MIS
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคและแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณ
ปี 2553      
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การดำเนินการรับสมัครด้วยตนเอง
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องการสื่อสารภายในด้วยระบบสารบรรณออนไลน์
ปี 2554  
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง เก่งงานได้ทั้งง่ายและสนุก
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง ธรรมะสู่ความสำเร็จ
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง ติดตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมนา
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการให้บริการแปลคำอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำจดหมายข่าว
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการนำเสนอ TQF
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง หลักฐานตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 2
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำรายงานเป้าหมายคุณภาพ ปี 2553
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การจัดการเอกสารงานหลักสูตร (หลักสูตรเก่า)
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การให้บริการแก่ผู้มารับบริการ
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกันของหมู่คณะ
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การเงินบัญชีพัสดุและการบริหารสินทรัพย์
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการให้บริการ
ปี 2555  
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคบริการให้เป็นเลิศ_(CoP ของ สสท.)
  - ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร(16พ.ย.54)(1)
  - ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องกลไกการผลักดันบัณฑิตตามอัตลักษณ์(16พ.ย.54)(2)
  - ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องสหกิจศึกษา(21ธ.ค.54)(1)
  - ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน(21ธ.ค.54)(2)
  - ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง(เรื่องที่ 1,2)
  - ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง(เรื่องที่ 3,4)
  - ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องการประชุมหัวหน้างานสหกิจศึกษา(เรื่องที่ 7)
ปี 2556  
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดแผนกลยุทธ์องค์กร
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การประชุมหัวหน้างานสหกิจ (26 ต.ค.55)
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง บันทึกการเล่าเรื่อง เตรียมความพร้อมในการทำงาน ประจำปีงบ 2556
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง ปัญหาอุปสรรค งานพิธีปริญญาบัตร ปี 2554 (19 ธค 55)
ปี 2557  
  - การผึกอบรม เรื่อง งานด้านทะเบียนและประมวลผลการศึกษา เพื่อก้าวสู่อาเซียน
  - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
  - การอบรมสัมมนา เรื่อง การติดตามและประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  - การอบรมสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพและแนวทางการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
  - การอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  - การอบรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
  - บันทึกการเล่าเรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดงานด้านวิชาการ
  - บันทึกการเล่าเรื่อง เผยแพร่ความรู้จากการศึกษาดูงาน สู่ผู้ปฏิบัติ
ปี 2558      
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่มวิชาการ การใช้ภาษาอังกฤษ
  - ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่าน เฟสบุ๊ค เรื่อง ออฟฟิศซินโดร์ม
  - ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านเครื่องมือสื่อสาร ไลน์ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษ
  - ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่าน การจัดบอร์ด แลกเปลี่ยนเรียนรู้
  - ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่าน เฟสบุ๊ค เรื่อง ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานราชการ
  - การประชุมการประกันคุณภาพภายใน สำนักส่งเสริมฯ
  - กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่มวิชาการ เรื่อง เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การลาออนไลน์
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เผยแพร่ความรู้จากการศึกษาดูงาน ผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ
ปี 2561      
  - โครงการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพ 7 กค
  - การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ Learning Outcomes 10 พย.60
  - CoP การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน 10 มค.61
  - มคอ.คืออะไรในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 29 มีค.61
  - ตัวบ่งชี้คุณภาพ แนวทางการปฏิบัติและการเขียนรายงานประกันคุณภาพ 29-30 มีค.61