==============================================================

คณะกรรมการ KM

ปี 2552      
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM ปี 2552
ปี 2553      
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM ปี 2553 ( 1 )
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM ปี 2553 ( 2 )
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM ปี 2553 ( 3 )
ปี 2554  
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM ปี 2554 ( 1 )
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM ปี 2554 ( 2 )
ปี 2555  
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM ปี 2555 ( 1 )
ปี 2556  
  - คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ปี 2556
  - คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ปี 2556 (แก้ไข)
ปี 2557  
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการความรู้ ปี 2557
ปี 2558  
  - คำสั่งคณะกรรมการการบริหารจัดการความรู้ ปี 2558
ปี 2561  
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และ บริหารจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2561