==============================================================

การประเมินผล KM

ปี 2552      
  - การประเมินผลองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552
  - การประเมินผลแผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2
  - การประเมินผลเรื่อง หลักการและแนวคิดการวางแผนโครงการ
  - การประเมินผลการนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน
ปี 2553      
  - การประเมินผลองค์ความรู้และแผนการจัดการความรู้ ปี 2553
  - การประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการงบประมาณ 2553
  - การประเมินผลการจัดความรู้ในองค์กร
  - รายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้
  - รายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้
  - รายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้
  - ปัญหาและอุปสรรค
ปี 2554      
  - รายงานการประเมินผลเป้าหมาย
  - รายงานการประเมินผลแผนการจัดการความรู้
  - สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ปี 2555      
  - รายงานการประเมินผลเป้าหมาย
  - รายงานการประเมินผลแผนการจัดการความรู้ ปี 55
  - สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ปี 2556      
  - รายงานการประเมินผลเป้าหมาย ปี 2556
  - รายงานการประเมินผลแผนการจัดการความรู้ ปี 56
  - สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ปี 2557      
  - รายงานการประเมินผลเป้าหมาย ปี 2557
  - รายงานการประเมินผลแผนการจัดการความรู้ ปี 57
  - สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ปี 2561      
  - การคำนวณเเป้าหมายการจัดการความรู้ ประเมินผล ปี 61