==============================================================

แผนการจัดการความรู้

ปี 2552      
  - องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552
  - แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2
ปี 2553      
  - แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2
  - แผนการดำเนินงาน ปี 2553
ปี 2554      
  - แผนดำเนินงานการจัดการความรู้ ปี 2554
  - แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)_( 1 )
  - แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)_( 2 )
       
ปี 2555      
  - แผนการดำเนินงานจัดการความรู้ ปี 2555
  - องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ ปี 2555
  - แผนการจัดการความรู้ ปี 2555 (KM Action Plan)
       
ปี 2556      
  - แผนการดำเนินงานจัดการความรู้ ปี 2556
  - องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ ปี 2556
  - แผนการจัดการความรู้ ปี 2556 (KM Action Plan)
       
ปี 2557      
  - แผนการจัดการความรู้ 2557
  - แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ปี 2557
  - องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ ปี 2557
ปี 2558      
  - แผนการจัดการความรู้ 2558
  - แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ปี 2558
  - องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ ปี 2558
ปี 2561      
  - แผนการจัดการความรู้ 2561