==============================================================

คลังความรู้

ปี 2551      
  - การเขียนโครงข่าย
  - การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
  - ขั้นตอนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551
ปี 2552      
  - ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านเว็บรับสมัคร
  - รายละเอียดการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร
  - พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  - การรับเข้าและการขึ้นทะเบียน
  - หลักการและแนวคิดการวางแผนโครงการ
  - การบริหารงาน คน เงิน และการปรับเปลี่ยนทางกายภาพ
  - แนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณของงานบริหารงานทั่วไป
  - การบันทึกเล่าเรื่อง เทคนิคและแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณ
ปี 2553      
  - คู่มือปฏิบัติงาน_สสท.
  - คู่มือการให้บริการ_สสท.
  - คู่มือการให้บริการสำหรับอ.ที่ปรึกษา สสท.
  - คู่มือการให้บริการของกลุ่มทะเบียนและประมวลผล สสท.
  - ประมวลภาพโครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพอ.ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
  - คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนสำหรับคณะและคณาจารย์
  - คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนสำหรับนักศึกษา
  - การขอรับบริการก่อนเข้าศึกษา
  - การขอรับบริการขณะศึกษา
  - การขอรับบริการเมื่อใกล้สำเร็จการศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้ว
  - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  - รายงานการฝึกอบรมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
  - การบันทึกเล่าเรื่อง การดำเนินการรับสมัครด้วยตนเอง
  - การบันทึกเล่าเรื่อง การสื่อสารภายในด้วยระบบสารบรรณออนไลน์
ปี 2554  
  - การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  - เทคนิคการบริการ
  - ธรรมสู่ความสำเร็จ
  - เก่งงานได้ทั้งง่ายและสนุก
  - บันทึกการเล่าเรื่อง เก่งงานได้ทั้งง่ายและสนุก งานทะเบียนและประมวผล
  - บันทึกการเล่าเรื่อง ธรรมะสู่ความสำเร็จ
  - บันทึกการเล่าเรื่อง ติดตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย
  - บันทึกการเล่าเรื่อง เทคนิคการให้บริการวิชาการด้านการฝึกอบรม สัมมนา
  - บันทึกการเล่าเรื่อง เทคนิคการให้บริการแปลคำอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
  - บันทึกการเล่าเรื่อง การจัดทำจดหมายข่าว
  - บันทึกการเล่าเรื่อง แนวทางการนำเสนอหลักสูตรปรับปรุง (TQF)
  - บันทึกการเล่าเรื่อง การส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น
  - บันทึกการเล่าเรื่อง การดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
  - บันทึกการเล่าเรื่อง หลักฐานตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 2
  - บันทึกการเล่าเรื่อง การจัดทำรายงานเป้าหมายคุณภาพ ปี 2553
  - บันทึกการเล่าเรื่อง การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  - บันทึกการเล่าเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  - บันทึกการเล่าเรื่อง การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน
  - บันทึกการเล่าเรื่อง การเอกสารงานหลักสูตร (หลักสูตรเก่า)
  - บันทึกการเล่าเรื่อง การให้บริการแก่ผู้มารับบริการ
  - การสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกันของหมู่คณะ
  - การบันทึกเล่าเรื่อง ความรู้จากการอบรมการเงินบัญชีพัสดุและการบริหารสินทรัพย์
  - การบันทึกเล่าเรื่อง เทคนิคการให้บริการ
  - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ปี 2555  
  - เอกสาร เรื่อง สมรรถนะ
  - การบริการเป็นเลิศ (สมรรถนะ-การบริการที่ดี)
  - Morning Talk
  - แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2556
  - แนวทางในการจัดประชุม
  - แนวทางการจัดสัมมนา
  - แนวทางการดำเนินงานและการพัฒนางานสหกิจศึกษา.ฝึกงาน.และหรือฝึกสอน
  - แบบฟอร์มส่งผลงานการประกวดชุมชนนักปฏิบัติดีเด่น
  - แผนการฝึกอบรมของแต่ละโครงการ
  - กลไกการผลักดันบัณฑิตตามอัตลักษณ์ มทร.พระนคร
  - การเขียนของบประมาณสัมมนาของกลุ่มงาน
  - การแต่งกายด้วยเสื้อประจำกลุ่มงาน
  - การจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2554
  - การจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
  - การประเมินขั้นเงินเดือนของข้าราชการ.ลูกจ้างประจำ.พนักงานมหาวิทยาลัย.พนักงานราชการ (ครั้งที่ 1)
  - การประชุมหัวหน้างานสหกิจศึกษา
  - การส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานของ มทร.พระนคร
  - บันทึกการเล่าเรื่อง(Morning Talk)
  - บันทึกการเล่าเรื่อง(แนวทางในการจัดประชุม)
  - บันทึกการเล่าเรื่อง(แนวทางการจัดสัมมนา)
  - บันทึกการเล่าเรื่อง(แผนการฝึกอบรมของแต่ละโครงการ)
  - บันทึกการเล่าเรื่อง(การเขียนของบสัมมนาของกลุ่มงาน)
  - บันทึกการเล่าเรื่อง(การแต่งกายด้วยเสื้อประจำกลุ่มงาน)
  - บันทึกการเล่าเรื่อง(การจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2554)
  - บันทึกการเล่าเรื่อง(การประเมินขั้นเงินเดือน)
  - บันทึกการเล่าเรื่องกลไกการผลักดันบัณฑิตตามอัตลักษณ์(16พ.ย.54)(2)
  - บันทึกการเล่าเรื่องการประชุมหัวหน้างานสหกิจศึกษา
  - บันทึกการเล่าเรื่องการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน(21ธ.ค.54)(2)
  - บันทึกการเล่าเรื่องขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร(16พ.ย.54)
  - บันทึกการเล่าเรื่องสหกิจศึกษา(21ธ.ค.54)
  - บันทึกการเล่าเรื่อง(แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติปี 2556)
  - สรุปทำ KM กลุ่มวิชาการ
ปี 2556  
  - บันทึกการเล่าเรื่องการประชุมหัวหน้างานสหกิจศึกษา (26 ต.ค.55)
  - บันทึกการเล่าเรื่อง เตรียมความพร้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
  - บันทึกการเล่าเรื่อง ปัญหาอุปสรรค งานพิธีปริญญาบัตร ปี 2554 19 ธค 55
  - การจัดแผนกลยุทธ์องค์กร
  - เทคนิคการสร้างลูกอัจฉริยะ
  - IMD Thailand
  - ข้อมูลวิเคราะห์ศักยภาพ
  - โครงการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
  - การพัฒนาความรู้และหลักสูตรวิชาอาเซียนศึกษา
  - ประชาชนคิดอย่างไร
  - ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน
  - นิทรรศการผลงานนักศึกษา
  - ปรัชญาสหกิจศึกษา
  - การนิเทศงและงานแก้ไขงานสหกิจ
  - การจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กพิเศษ
  - การพัฒนาการเรียนการสอน
  - โมดูล8 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
  - การพัฒนาแนวทางการตรวจงาน
  - นวัตกรรมการศึกษาไทย รูปแบบการเรียนการสอน
ปี 2557  
  *เอกสารบรรยายงานส่งเสริมฯ*
      @KM พัฒนาการเรียนการสอน
          - การวัดและประเมินผล
          - เอกสารบรรยาย ผศ.ดร.มนัสนันท์
      @KM อาจารย์ที่ปรึกษา
          - ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ
               AIHD Case Study
               Asean สกอ
               Mahidol Case Study
               กิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
          - วิจัยในชั้นเรียน ผศ.สมศักดิ์ วงศษวาส
          - เอกสาร ผศ.อาภา ภัคภิญโญ
  *เอกสารบรรยายงานสหกิจศึกษา*
      @โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา วันที่ 30 ม.ค. 57
          - เอกสารบรรยายคุณวรรณา
      @โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการนิเทศงานสหกิจศึกษา
          วันที่ 9 เม.ย. 57
          - การแก้ไขปัญหา 9-4-57
          - การนิเทศงาน.9-4-57
  *เอกสารบรรยายงานหลักสูตรฯ*
      @โครงการการประกันคุณภาพและแนวทางการประเมินหลักสูตรตาม
          กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 24 - 25 เม.ย. 57
          อ.ประสิทธ
           - รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร-วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
           - รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร-บทสรุปผู้บริหาร
           - แบบฟอร์มหมายเลข 1-ประวัติกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
           - AUN QA
          อ.วศิน
           - CV Wasin ฉบับย่อ
           - ทิศทาง TQF มทร พระนคร
           - ทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษา
      @โครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาตรี วันที่ 7 ก.พ. 57
          - การนำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้
          - การประเมินหลักสูตรและการสอน
  *แผนผังความคิด Mindmap งานวิชาการ*
          - การแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา
          - การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเทคนิคการสอน
          - การสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการเรียนการสอน
          - กิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
          - ทิศทางการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา
          - นวัตกรรมการเรียนการสอนกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
          - ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
          - สหกิจศึกษาและการใช้ชีวิตในสถานประกอบการ
  *คู่มือการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สกอ.)*
ปี 2558  
  - Map การใช้นวัตกรรมสื่อการสอน
  - เอกสารบรรยาย เรื่อง การใช้นวัตกรรมสื่อการศึกษา
  - Map การใช้โปรแกรม Socrative
  - Socrative-19-02-58
  - การสร้างสื่อโดย Social Media ด้วย YouTube
  - Map การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
  - เอกสารบรรยายการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
  - Map ติดตามประเมินผลหลักสูตร
  - เอกสารประกอบการบรรยายโครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตร ป.ตรี
  - map รายละเอียดตัวบ่งชี้
  - รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
  - หลักสูตรอุดมศึกษาและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  - กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
  - template การรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร
  - Map สหกิจศึกษานานาชาติ
  - สหกิจศึกษานานาชาติ( มทร.พระนคร20 มี.ค.58)
  - Map รายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
  - หลักการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
  - Map คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
  - การให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา
  - แนวทางการประบปรุงการดำเนินงานสหกิจศึกษา
  - มาตรฐานและกระบวนการ การนิเทศงานและการสอนงาน
  - แนวคิดสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
  - มาตรฐานฯ การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  - มาตรฐานฯ ประเมินผลกระบวนการก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจ
  - มาตรฐานฯ การวัดและประเมินผลฯ กระบวนการระหว่างและหลังปฏิบัติงานสหกิจ
  - คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวูฒิ (TQF)
  - มาตรฐานและการบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษา
  - มาตรฐานฯ งานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพ
  - การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย
  - มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา การติดตามและประสานงานระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา
  - มาตรการจูงใจส่งเสริมการดำเนินงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
  - มาตรการทางภาษี แนวทางการจูงใจให้สถานประกอบการ ร่วมกับงานสหกิจศึกษา
  - สหกิจศึกษาเพิ่มมูลค่าพัฒนาสถาบัน
  - สร้างแบบสอบถามออนไลน์ GoogleForm
  - บันทึกเล่าเรื่อง เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน
ปี 2559  
  - หลักสูตรรายวิชา 2559
  - การวัดผลและประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ TQF 15 สค. 59
  (มทร.พระนคร)
ปี 2560  
  - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF :HEd
  - อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพ
  - หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ปี 2561  
  - KM การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ
  - การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ Learning Outcomes
  - แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579
  - มคอ.คืออะไรในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา