ฐานข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการ

• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
• คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
• คณะบริหารธุรกิจ
• คณะศิลปศาสตร์
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ