ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
ที่อยู่ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

         เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

 

งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โทร.02-665-3777  ต่อ  6405