แบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มคำร้องระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มทั่วไป | General Form

ระเบียบ , ข้อบังคับ , ประกาศ ระดับบัณฑิตศึกษา

ระเบียบประกาศข้อบังคับ
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรคหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคสมทบ(29 พ.ค. 57)
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสมัครสอบคัดเลือก และการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (28 พ.ค. 57)
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ(29 พ.ค. 57)
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคสมทบ(29 พ.ค.. 57)
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคสมทบ(29 พ.ค.. 57)
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ(29 พ.ค.. 57)
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ (ฉบับที่ ๒)(7 พ.ค.58)
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ (15 ก.ย. 60)
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคสมทบ (15 ก.ย.60)
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ (15 ก.ย.60)
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู (25 ต.ค.60)
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ (25 เม.ย.2561)
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ (25 เม.ย.2561)
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก (21 มิ.ย.2561)