การลงทะเบียนเรียน

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2 / 2561


สำหรับนักศึกษาปกติ
ให้นักศึกษาที่จะต้องดำเนินการ “ลงทะเบียนเรียน” และ “ชำระเงินค่าลงทะเบียน” ในช่วงเวลาที่กำหนด ตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา ดังนี้

ตามกำหนดการ “หัวข้อที่ 4.1 การลงทะเบียนและชำระเงิน” หากนักศึกษาไม่ดำเนินการลงทะเบียนหรือชำระเงินอย่างใดอย่างหนึ่งตามกำหนดการดังกล่าว จะต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และ เสียค่าปรับ ตาม “หัวข้อที่ 4.2 วันเริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า” ทุกกรณี


สำหรับนักศึกษาตกค้าง (ใช้เวลาการศึกษาเกินกว่าที่หลักสูตรกำหนด)

จะต้องดำเนินการติดต่อทำการลงทะเบียน ตามกำหนดการหัวข้อที่ 4 การลงทะเบียนและชำระเงิน ณ งานทะเบียน คณะที่นักศึกษาสังกัด

ตามกำหนดการ “หัวข้อที่ 4.1 การลงทะเบียนและชำระเงิน” หากนักศึกษาไม่ดำเนินการลงทะเบียนหรือชำระเงินอย่างใดอย่างหนึ่งตามกำหนดการดังกล่าว จะต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และ เสียค่าปรับ ตาม “หัวข้อที่ 4.2 วันเริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า” ทุกกรณี