บุคลากร กลุ่มทะเบียนและประมวลผล

กลุ่มทะเบียนและประมวลผล

นางสาวกมลภัทร นวานุช

หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและประมวลผล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6305
Email : @rmutp.ac.th

งานทะเบียนสายที่ 1

นางสาวบุญวิภา ธนะโชติ

หัวหน้างานทะเบียนสายที่ 1
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6307
Email : @rmutp.ac.th

นางสาวธัญศิริ ตาเย็น

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6303
Email : @rmutp.ac.th

นางสาวนวพร วิโรจน์ศิรศักดิ์

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6303
Email : @rmutp.ac.th

งานทะเบียนสายที่ 2

นางสาวละมัย บุตรลพ

หัวหน้างานทะเบียนสายที่ 2
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6308
Email : @rmutp.ac.th

นางสาวจริยา สุดกระโทก

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6304
Email : @rmutp.ac.th

นางสาวพรรณทิภา มลิลาวรรณ

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6308
Email : @rmutp.ac.th

นางสาวกมลวรรณ กาญจนไพศาสตร์

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6309
Email : @rmutp.ac.th

งานทะเบียนสายที่ 3

นางสาวสุรีย์พร รอดทอง

หัวหน้างานทะเบียนสายที่ 3
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6306
Email : @rmutp.ac.th

นางสาวอุมาพร เสือจำศิล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6304
Email : @rmutp.ac.th

นางสาวเทียมแข เอี่ยมในวงษ์

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6306
Email : @rmutp.ac.th

นางสาวรัตนวลี พูลทอง

นักวิชาการศึกษา
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6302
Email : @rmutp.ac.th

นางรัชฏาภา เสนีเศรษฐ

พนักงานธุรการ 4
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6302
Email : @rmutp.ac.th

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายคเณศ เจ๊ะแล

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6636
Email : @rmutp.ac.th

นายชยากร พจมานพิมล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6636
Email : @rmutp.ac.th

นายปิโยรส เทพรส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6636
Email : @rmutp.ac.th