องค์ประกอบที่ 4

สสท.-4.1
4.1-1-01
4.1-2-01
4.1-3-01
4.1-4-01
4.1-5-01
4.1-6-01
4.1-7-01

============================================