องค์ประกอบที่ 5

สสท.-5.1
5.1-1-01
5.1-2-01
5.1-3-01
5.1-4-01
5.1-4-02
5.1-4-03
5.1-5-01
5.1-6-01
5.1-7-01
5.1-8-01
5.1-9-01

============================================