ข่าวประชาสัมพันธ์งานทะเบียนและประมวลผล

การประชุมเตรียมความพร้อมในงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

การประชุมเตรียมความพร้อมในงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

วันที่ 21 เมษายน 2566 นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สวท. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5
โดยมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนประเภทพาณิชยกรรม และประเภทอุตสาหกรรม สำเร็จลุล่วง และเป็นระเบียบเรียบร้อย
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น
และพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประเภทเรียนดี ประพฤติดี และประเภทเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม D-HALL ศูนย์เทเวศร์

ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2565
และขอให้นักเรียนสแกน Qr Code ตามรูปภาพ

เพื่อตอบแบบสำรวจการเข้าร่วมงาน พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครอง ญาติมิตร เพื่อนที่จะแสดงความยินดี ขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิ
สวมหน้ากากสองชั้น หมั่นล้างมือและเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน คณาจารย์ และทุกคน