ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2566
โดยมี นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะกรรมการบริหารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในที่ประชุม ร่วมพิจารณาตามวาระประชุม ดังนี้
1. หารือการพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน เนื่องจากไม่ชำระเงินค่าจัดการศึกษา
2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์ การพ้นสภาพนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2566
3. หารือการทำบัตรนักเรียน โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)