ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมกรรมการประจำสำนัก

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 อาคารรพี
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและคณะกรรมการภายในร่วมกันพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะการจัดทำแผนพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2566–2570)
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566–2570) และรับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
ของ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใน “ระดับดีมาก” ในการนี้ สวท. ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักฯ เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ สวท.
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ดังวิสัยทัศน์ ” สวท. ส่งเสริมงานวิชาการ ให้บริการระบบทะเบียนบนฐานเทคโนโลยีและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่มีคุณภาพ”