ข่าวงานทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์งานทะเบียนและประมวลผล

พิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์
ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 179 คน แบ่งเป็นประเภทวิชาพาณิชยกรรม 29 คน และประเภทวิชาอุตสาหกรรม 150 คน

โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาได้รับเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น 7 คน ผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุด ประเภทวิชาละ 1 คน
ผู้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนให้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร
ประเภทเรียนดี ประพฤติดี 4 คน และประเภทความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4 คน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2565
และทางสำนักฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทำให้พิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี