ข่าวประชาสัมพันธ์

การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ด้านการจัดการศึกษา ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566
รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มอบหมาย ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ศูนย์เทเวศร์ จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน ร่วมกันพิจารณาการรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในด้านการศึกษา รอบ 12 เดือน
เรื่อง ขาดการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัยและตอบสนองตลาดแรงงานที่มีความหลากหลาย และประเด็นเรื่อง นักศึกษาลดลง
ทั้งนี้ เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงในการจัดการศึกษาของราชมงคลพระนคร ต่อไป