ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นำโดย ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. ครั้งที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการให้บริการการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตร มุ่งเน้นการให้บริการการศึกษอย่างมืออาชีพ

          ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าว
โดยรองศาตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มทร.พระนคร
ได้กล่าวเปิดโครงการและให้เกียรติเป็นวิทยากรพร้อมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง พัฒนาด้านวิชาการตามบริบทการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดอย่างรุนแรง
โดยมุ่งเน้น Green University มหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการการอนุรักษ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอนในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

          ทั้งนี้ราชมงคลพระนครได้ส่งมอบธงเจ้าภาพเครือข่าย สวท. 9 มทร. ให้กับอาจารย์ ดร.ธนสร  กิรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อดำเนินการเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมเครือข่าย สวท. 9 มทร. ในครั้งต่อไป

          ผู้สนใจชมรูปภาพโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร. ครั้งที่ 6 เพิ่มเติม
สามารถชมได้ที่ : https://shorturl.at/bmxZ6