ข่าวงานทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์งานทะเบียนและประมวลผล

เตรียมความพร้อมจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร มอบทุนการศึกษาและเชิดชูเกียรตินักเรียน ปวช. เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565

มทร.พระนคร ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
มอบทุนการศึกษาและเชิดชูเกียรตินักเรียน ปวช. เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 ศูนย์เทเวศร์

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกำหนดจัดงานในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม D-HALL ศูนย์เทเวศร์
ทั้งนี้ มีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เข้ารับประกาศนียบัตร 2 ประเภท คือ ประเภทพาณิชยกรรม คณะบริหารธุรกิจ และประเภทอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี