งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการงานหลักสูตรหนังสือราชการ

แบบฟอร์มและขั้นตอนการเสนอขอพิจารณาคุณภาพตำราหรือหนังสือ

เอกสารประกอบการอบรมฯ
– บันทึกแนวปฏิบัติในการจัดทำคุณภาพตำราหรือหนังสือเพื่อรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ
– ขั้นตอนการเสนอขอพิจารณาคุณภาพตำราหรือหนังสือ เพื่อการรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ
– แบบเสนอขอพิจารณาคุณภาพตำราหรือหนังสือ เพื่อการรับรองคุณภาพผลงานผลงานวิชาการ(แบบ กว.1)
– แบบรายงานการติดตามการนำตำราหรือหนังสือที่ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์(แบบ กว.1-4)
– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ เพื่อการรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ
– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือและการจ่ายค่าตอบแทน
– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องสำนักพิมพ์ที่มีกระบวนการพิจารณาประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *