ครั้งที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรฯ วันที่ 4 ตค.62

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 เวลา 15.00 น. หัวข้อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  ผู้ถ่ายทอดความรู้ได้แก่ นางสาวอรอนงค์  งามวิไล หัวหน้ากลุ่มวิชาการ และนายวิลาส  วิถีไพร นักวิชาการศึกษา