คลังความรู้

คลังความรู้ปี 2562
       KM-การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
       บันทึกเล่าเรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)สวท.Active Learning ณ โรงน้ำชามิตรามิตร
ครั้งที่ 1 ลาออนไลน์
       LeaveOnline
       บันทึกเล่าเรื่อง การลาออนไลน์
ครั้งที่ 2 การประชาสัมพันธ์เพจ สวท.และความก้าวหน้าในอาชีพ
    เรื่องที่ 1 การประชาสัมพันธ์เพจ สวท
       บันทึกเล่าเรื่อง การประชาสัมพันธ์เพจ สวท.
    เรื่องที่ 2 เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
       คู่มือการปฏิบัติงาน _km
       บันทึกเล่าเรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
ครั้งที่ 3 การขายออนไลน์และงานสารบรรณ
    เรื่องที่ 1 การขายออนไลน์
       KM การขาย Online
       บันทึกเล่าเรื่อง การขายออนไลน์
    เรื่องที่ 2 งานสารบรรณ
       คู่มือการปฏิบัติงาน _km
       บันทึกเล่าเรื่อง งานสารบรรณ
       คู่มือการเขียนหนังสือราชการและ การจดรายงานการประชุม
ครั้งที่ 4 การพัฒนาหลักสูตรและงานรับสมัคร
    เรื่องที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร
       บันทึกเล่าเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
    เรื่องที่ 2 งานรับสมัคร
       km รับสมัคร
       บันทึกเล่าเรื่อง งานรับสมัคร
คลังความรู้ปี 2563
ครั้งที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร
        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร
        บันทึกเล่าเรื่อง และ AAR เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
        หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562 (25 ก.ย.62)
        ข้อมูลเสียงประกอบ-KM 4-10-62
ครั้งที่ 2 การขอใบรับรองเงินเดือนผ่านระบบออนไลน์และงานสารบรรณ
    เรื่องที่ 1 การขอใบรับรองเงินเดือนผ่านระบบออนไลน์
       คู่มือขอหนังสือรับรองเงินเดือน
       บันทึกเล่าเรื่อง และ AAR เรื่อง การขอหนังสือรับรองเงินเดือนผ่านระบบออนไลน์
    เรื่องที่ 2 งานสารบรรณ
       งานสารบรรณ
       บันทึกเล่าเรื่อง และ AAR เรื่อง งานสารบรรณ
ครั้งที่ 3 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร ข้อมูลรายวิชาบังคับก่อน ลงในระบบฐานข้อมูลหลัก
       KM_บันทึกข้อมูลหลักสูตร
ครั้งที่ 4 ขั้นตอนการจัดโครงการสัมมนาฝึกอบรมและการจัดการเว็ปสำนัก (WordPress)
    เรื่องที่ 1 ขั้นตอนการจัดโครงการสัมมนาฝึกอบรม
       ขั้นตอนปฏิบัติงานการจัดโครงการสัมมนา
       บันทึกเล่าเรื่อง และ AAR เรื่อง ขั้นตอนการจัดโครงการสัมมนาฝึกอบรม
       เสียงประกอบความรู้
    เรื่องที่ 2 การจัดการเว็ปสำนัก (WordPress)
       บันทึกเล่าเรื่อง และ AAR เรื่อง การจัดการเว็ปไซด์สำนักฯ (WordPress)
       KM-Wordpress-OREG
       อัดเสียงความรู้