คณะกรรมการ

 • คณะกรรมการปี 2552
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM ปี 2552

 • คณะกรรมการปี 2553
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM ปี 2553 ( 1 )
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM ปี 2553 ( 2 )
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM ปี 2553 ( 3 )

 • คณะกรรมการปี 2554
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM ปี 2554 ( 1 )
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM ปี 2554 ( 2 )

 • คณะกรรมการปี 2555
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM ปี 2555 ( 1 )

 • คณะกรรมการปี 2556
  คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ปี 2556
  คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ปี 2556 (แก้ไข)

 • คณะกรรมการปี 2557
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการความรู้ ปี 2557

 • คณะกรรมการปี 2558
  คำสั่งคณะกรรมการการบริหารจัดการความรู้ ปี 2558

 • คณะกรรมการปี 2559
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปี 2559

 • คณะกรรมการปี 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ ปี 2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2560

 • คณะกรรมการปี 2561
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และ บริหารจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2561

 • คณะกรรมการปี 2562
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ ปี 2562
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2562

 • คณะกรรมการปี 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ ปี 2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2563

 • คณะกรรมการปี 2564
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี 2564

 • คณะกรรมการปี 2565
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ในสำนักฯ ปี 2565
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ บริหารจัดการและดำเนินงานจัดการความรู้ ปี 2565