ครั้งที่ 3 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลหลักสูตรฯ วันที่ 1 พย.62

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ที่ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 เวลา 11.00-12.00 น. ในหัวข้อเรื่อง ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร ข้อมูลรายวิชาบังคับก่อน ลงในระบบฐานข้อมูลหลักเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนัก โดยผู้ถ่ายทอดความรู้ คือ นายชยากร  พจมานพิมล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ