กิจกรรม CoP


กิจกรรมปี 2554
ครั้งที่ 1/2554 -กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องเก่งงานได้ทั้งง่ายและสนุก
ครั้งที่ 2/2554 -กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องธรรมะสู่ความสำเร็จ
ครั้งที่ 3/2554 -กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องติดตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย
ครั้งที่ 4/2554 -กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องเทคนิคการให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมนา
ครั้งที่ 5/2554 -กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องเทคนิคการให้บริการแปลคำอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
ครั้งที่ 6/2554 -กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องการจัดทำจดหมายข่าว
ครั้งที่ 7/2554 -กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องแนวทางการนำเสนอ TQF
ครั้งที่ 8/2554 -กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น
ครั้งที่ 9/2554 -กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องการดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
ครั้งที่ 10/2554 -กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องหลักฐานตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 2
ครั้งที่ 11/2554 -กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องการจัดทำรายงานเป้าหมายคุณภาพ ปี 2553
ครั้งที่ 12/2554 -กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ครั้งที่ 13/2554 -กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ครั้งที่ 14/2554 -กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน
ครั้งที่ 15/2554 -กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องการจัดการเอกสารงานหลักสูตร (หลักสูตรเก่า)
ครั้งที่ 16/2554 -กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ
ครั้งที่ 17/2554 -กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องการสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกันของหมู่คณะ
ครั้งที่ 18/2554 -กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องการเงินบัญชีพัสดุและการบริหารสินทรัพย์
ครั้งที่ 19/2554 -กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องเทคนิคการให้บริการ
กิจกรรมปี 2557
ครั้งที่ 1/2557 -การผึกอบรม เรื่องงานด้านทะเบียนและประมวลผลการศึกษา เพื่อก้าวสู่อาเซียน
ครั้งที่ 2/2557 -การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
ครั้งที่ 3/2557 -การอบรมสัมมนา เรื่องการติดตามและประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ครั้งที่ 4/2557 -การอบรมสัมมนา เรื่องการประกันคุณภาพและแนวทางการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ครั้งที่ 5/2557 -การอบรมสัมมนา เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ครั้งที่ 6/2557 -การอบรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ครั้งที่ 7/2557 -บันทึกการเล่าเรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดงานด้านวิชาการ
ครั้งที่ 8/2557 -บันทึกการเล่าเรื่อง เผยแพร่ความรู้จากการศึกษาดูงาน สู่ผู้ปฏิบัติ
กิจกรรมปี 2558
ครั้งที่ 1/2558 -กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการสร้างแบบสอบถามออนไลน์
ครั้งที่ 2/2558 -กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่มวิชาการ การใช้ภาษาอังกฤษ
ครั้งที่ 3/2558 -ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่าน เฟสบุ๊ค เรื่องออฟฟิศซินโดร์ม
ครั้งที่ 4/2558 -ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านเครื่องมือสื่อสาร ไลน์ เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ
ครั้งที่ 5/2558 -ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่าน การจัดบอร์ด แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 6/2558 -ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่าน เฟสบุ๊ค เรื่องทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานราชการ
ครั้งที่ 7/2558 -การประชุมการประกันคุณภาพภายใน สำนักส่งเสริมฯ
ครั้งที่ 8/2558 -กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่มวิชาการ เรื่องเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน
ครั้งที่ 9/2558 -กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการลาออนไลน์
ครั้งที่ 10/2558 -กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเผยแพร่ความรู้จากการศึกษาดูงาน ผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ