ติดต่อเรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.10300
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคาร : 1 ชั้น 5
โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 เบอร์ต่อ 6635
แฟกซ์ : 02-665-3777, 02-665-3888 เบอร์ต่อ 6302
E-mail address : charum.t@rmutp.ca.th