คลังความรู้


คลังความรู้ปี 2553
คู่มือปฏิบัติงาน_สสท.
คู่มือการให้บริการ_สสท.
คู่มือการให้บริการสำหรับอ.ที่ปรึกษา สสท.
คู่มือการให้บริการของกลุ่มทะเบียนและประมวลผล สสท.
ประมวลภาพโครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพอ.ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนสำหรับคณะและคณาจารย์
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนสำหรับนักศึกษา
การขอรับบริการก่อนเข้าศึกษา
การขอรับบริการขณะศึกษา
การขอรับบริการเมื่อใกล้สำเร็จการศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้ว
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รายงานการฝึกอบรมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
การบันทึกเล่าเรื่อง การดำเนินการรับสมัครด้วยตนเอง
การบันทึกเล่าเรื่อง การสื่อสารภายในด้วยระบบสารบรรณออนไลน์
คลังความรู้ปี 2554
การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เทคนิคการบริการ
ธรรมสู่ความสำเร็จ
เก่งงานได้ทั้งง่ายและสนุก
บันทึกการเล่าเรื่อง เก่งงานได้ทั้งง่ายและสนุก งานทะเบียนและประมวผล
บันทึกการเล่าเรื่อง ธรรมะสู่ความสำเร็จ
บันทึกการเล่าเรื่อง ติดตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย
บันทึกการเล่าเรื่อง เทคนิคการให้บริการวิชาการด้านการฝึกอบรม สัมมนา
บันทึกการเล่าเรื่อง เทคนิคการให้บริการแปลคำอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ
บันทึกการเล่าเรื่อง การจัดทำจดหมายข่าว
บันทึกการเล่าเรื่อง แนวทางการนำเสนอหลักสูตรปรับปรุง (TQF)
บันทึกการเล่าเรื่อง การส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น
บันทึกการเล่าเรื่อง การดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
บันทึกการเล่าเรื่อง หลักฐานตัวบ่งชี้องค์ประกอบที่ 2
บันทึกการเล่าเรื่อง การจัดทำรายงานเป้าหมายคุณภาพ ปี 2553
บันทึกการเล่าเรื่อง การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
บันทึกการเล่าเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
บันทึกการเล่าเรื่อง การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน
บันทึกการเล่าเรื่อง การเอกสารงานหลักสูตร (หลักสูตรเก่า)
บันทึกการเล่าเรื่อง การให้บริการแก่ผู้มารับบริการ
การสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกันของหมู่คณะ
การบันทึกเล่าเรื่อง ความรู้จากการอบรมการเงินบัญชีพัสดุและการบริหารสินทรัพย์
การบันทึกเล่าเรื่อง เทคนิคการให้บริการ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
คลังความรู้ปี 2555
เอกสาร เรื่องสมรรถนะ
การบริการเป็นเลิศ(สมรรถนะ-การบริการที่ดี)
บันทึกการเล่าเรื่อง ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร(16พ.ย.54)
บันทึกการเล่าเรื่อง กลไกการผลักดันบัณฑิตตามอัตลักษณ์(16พ.ย.54)
บันทึกการเล่าเรื่อง สหกิจศึกษา(21ธ.ค.54)
บันทึกการเล่าเรื่อง การส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน(21ธ.ค.54)
บันทึกการเล่าเรื่อง Morning Talk(เรื่องที่ 1 การทำงานเป็นทีม)
บันทึการเล่าเรื่อง การแต่งกายด้วยเสื้อประจำกลุ่มงาน(เรื่องที่ 2 การทำงานเป็นทีม)
บันทึกการเล่าเรื่อง การจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2554(เรื่องที่ 3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ)
บันทึกการเล่าเรื่อง การประชุมหัวหน้างานสหกิจศึกษา(เรื่องที่ 7 การทำงานเป็นทีม)
แนวทางในการจัดประชุม
แนวทางการจัดสัมมนา
สาวสองพันปี
บันทึกการเล่าเรื่อง
คลังความรู้ปี 2556
บันทึกการเล่าเรื่องการประชุมหัวหน้างานสหกิจศึกษา (26 ต.ค.55)
บันทึกการเล่าเรื่อง เตรียมความพร้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
บันทึกการเล่าเรื่อง ปัญหาอุปสรรค งานพิธีปริญญาบัตร ปี 2554 19 ธค 55
การจัดแผนกลยุทธ์องค์กร
เทคนิคการสร้างลูกอัจฉริยะ
IMD Thailand
ข้อมูลวิเคราะห์ศักยภาพ
โครงการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน
การพัฒนาความรู้และหลักสูตรวิชาอาเซียนศึกษา
ประชาชนคิดอย่างไร
ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน
นิทรรศการผลงานนักศึกษา
ปรัชญาสหกิจศึกษา
การนิเทศงและงานแก้ไขงานสหกิจ
การจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กพิเศษ
การพัฒนาการเรียนการสอน
โมดูล8 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
การพัฒนาแนวทางการตรวจงาน
นวัตกรรมการศึกษาไทย รูปแบบการเรียนการสอน
คลังความรู้ปี 2557
 • เอกสารบรรยายงานส่งเสริมฯ
 • KM พัฒนาการเรียนการสอน
     -การวัดและประเมินผล
     -เอกสารบรรยาย ผศ.ดร.มนัสนันท์

 • KM อาจารย์ที่ปรึกษา
  ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ

     AIHD Case Study
     Asean สกอ
     Mahidol Case Study
     กิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
  วิจัยในชั้นเรียน ผศ.สมศักดิ์ วงศษวาส
  เอกสาร ผศ.อาภา ภัคภิญโญ
 • เอกสารบรรยายงานสหกิจศึกษา
 • โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา วันที่ 30 ม.ค. 57
  เอกสารบรรยายคุณวรรณา

 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการนิเทศงานสหกิจศึกษา วันที่ 9 เม.ย. 57
  การแก้ไขปัญหา 9-4-57
  การนิเทศงาน.9-4-57
 • เอกสารบรรยายงานหลักสูตรฯ
 • โครงการการประกันคุณภาพและแนวทางการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 24 – 25 เม.ย. 57
  อ.ประสิทธ

  รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร-วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
  รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร-บทสรุปผู้บริหาร
  แบบฟอร์มหมายเลข 1-ประวัติกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
  AUN QA
  อ.วศิน
  CV Wasin ฉบับย่อ
  ทิศทาง TQF มทร พระนคร
  ทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษา

 • โครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาตรี วันที่ 7 ก.พ. 57
  การนำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้
  การประเมินหลักสูตรและการสอน
 • แผนผังความคิด Mindmap งานวิชาการ
          การแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา
          การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเทคนิคการสอน
          การสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการเรียนการสอน
          กิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
          ทิศทางการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา
          นวัตกรรมการเรียนการสอนกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
          ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
          สหกิจศึกษาและการใช้ชีวิตในสถานประกอบการ
 • คู่มือการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สกอ.)
 • คลังความรู้ปี 2558
  Map การใช้นวัตกรรมสื่อการสอน
  เอกสารบรรยาย เรื่อง การใช้นวัตกรรมสื่อการศึกษา
  Map การใช้โปรแกรม Socrative
  Socrative-19-02-58
  การสร้างสื่อโดย Social Media ด้วย YouTube
  Map การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
  เอกสารบรรยายการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
  Map ติดตามประเมินผลหลักสูตร
  เอกสารประกอบการบรรยายโครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตร ป.ตรี
  map รายละเอียดตัวบ่งชี้
  รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
  หลักสูตรอุดมศึกษาและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
  template การรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร
  Map สหกิจศึกษานานาชาติ
  สหกิจศึกษานานาชาติ(มทร.พระนคร20 มี.ค.58)
  Map รายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
  หลักการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
  Map คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
  การให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา
  แนวทางการประบปรุงการดำเนินงานสหกิจศึกษา
  มาตรฐานและกระบวนการ การนิเทศงานและการสอนงาน
  แนวคิดสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
  มาตรฐานฯ การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  มาตรฐานฯ ประเมินผลกระบวนการก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจ
  มาตรฐานฯ การวัดและประเมินผลฯ กระบวนการระหว่างและหลังปฏิบัติงานสหกิจ
  คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวูฒิ(TQF)
  มาตรฐานและการบริหารจัดการหลักสูตรสหกิจศึกษา
  มาตรฐานฯ งานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพ
  การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย
  มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา การติดตามและประสานงานระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา
  มาตรการจูงใจส่งเสริมการดำเนินงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
  มาตรการทางภาษี แนวทางการจูงใจให้สถานประกอบการ ร่วมกับงานสหกิจศึกษา
  สหกิจศึกษาเพิ่มมูลค่าพัฒนาสถาบัน
  สร้างแบบสอบถามออนไลน์ GoogleForm
  บันทึกเล่าเรื่อง เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน
  คลังความรู้ปี 2562
         KM-การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
         บันทึกเล่าเรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)สวท.Active Learning ณ โรงน้ำชามิตรามิตร
  ครั้งที่ 1 ลาออนไลน์
         LeaveOnline
         บันทึกเล่าเรื่อง การลาออนไลน์
  ครั้งที่ 2 การประชาสัมพันธ์เพจ สวท.และความก้าวหน้าในอาชีพ
      เรื่องที่ 1 การประชาสัมพันธ์เพจ สวท
         บันทึกเล่าเรื่อง การประชาสัมพันธ์เพจ สวท.
      เรื่องที่ 2 เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
         คู่มือการปฏิบัติงาน _km
         บันทึกเล่าเรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
  ครั้งที่ 3 การขายออนไลน์และงานสารบรรณ
      เรื่องที่ 1 การขายออนไลน์
         KM การขาย Online
         บันทึกเล่าเรื่อง การขายออนไลน์
      เรื่องที่ 2 งานสารบรรณ
         คู่มือการปฏิบัติงาน _km
         บันทึกเล่าเรื่อง งานสารบรรณ
         คู่มือการเขียนหนังสือราชการและ การจดรายงานการประชุม
  ครั้งที่ 4 การพัฒนาหลักสูตรและงานรับสมัคร
      เรื่องที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร
         บันทึกเล่าเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
      เรื่องที่ 2 งานรับสมัคร
         km รับสมัคร
         บันทึกเล่าเรื่อง งานรับสมัคร
  คลังความรู้ปี 2563
  ครั้งที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร
          บันทึกเล่าเรื่อง และ AAR เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
          หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562 (25 ก.ย.62)
          ข้อมูลเสียงประกอบ-KM 4-10-62
  ครั้งที่ 2 การขอใบรับรองเงินเดือนผ่านระบบออนไลน์และงานสารบรรณ
      เรื่องที่ 1 การขอใบรับรองเงินเดือนผ่านระบบออนไลน์
         คู่มือขอหนังสือรับรองเงินเดือน
         บันทึกเล่าเรื่อง และ AAR เรื่อง การขอหนังสือรับรองเงินเดือนผ่านระบบออนไลน์
      เรื่องที่ 2 งานสารบรรณ
         งานสารบรรณ
         บันทึกเล่าเรื่อง และ AAR เรื่อง งานสารบรรณ
  ครั้งที่ 3 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร ข้อมูลรายวิชาบังคับก่อน ลงในระบบฐานข้อมูลหลัก
         KM_บันทึกข้อมูลหลักสูตร
  ครั้งที่ 4 ขั้นตอนการจัดโครงการสัมมนาฝึกอบรมและการจัดการเว็ปสำนัก (WordPress)
      เรื่องที่ 1 ขั้นตอนการจัดโครงการสัมมนาฝึกอบรม
         ขั้นตอนปฏิบัติงานการจัดโครงการสัมมนา
         บันทึกเล่าเรื่อง และ AAR เรื่อง ขั้นตอนการจัดโครงการสัมมนาฝึกอบรม
         เสียงประกอบความรู้
      เรื่องที่ 2 การจัดการเว็ปสำนัก (WordPress)
         บันทึกเล่าเรื่อง และ AAR เรื่อง การจัดการเว็ปไซด์สำนักฯ (WordPress)
         KM-Wordpress-OREG
         อัดเสียงความรู้