ประกาศ,ระเบียบ,คำสั่งแต่งตั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง อัตราค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา

• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคสมทบ
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง อัตราค่าสมัครสอบ และการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
• ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก