ประวัติและความเป็นมา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.2548 หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 8 มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ อันได้แก่ สถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“เป็นหน่วยงาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิชาการ และงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

 

วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใช้ชื่อ สวท. โดยแบ่งส่วนราชการดังนี้ คือ สำนักงานผู้อำนวยการ  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา ปัจจุบันสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้การให้บริการไม่จำกัดเฉพาะการเรียนการสอนอย่างเดียว กระบวนการครอบคลุมตั้งแต่การจัดรับนักศึกษา การคัดเลือกนักศึกษา ตลอดจนการประมวลผลและรับรองผลการศึกษา การแจ้งสำเร็จการศึกษาและการเสนอขออนุมัติปริญญา

พันธกิจ

  • สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรของทุกคณะ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ

    การอุดมศึกษา (สกอ.) และความต้องการของสถานประกอบการ

  • ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของทุกคณะให้มีคุณภาพ

  • พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบประมวลผลการศึกษาให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

  • พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลด้านวิชาการและงานทะเบียนให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป

    ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

  • พัฒนาการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

  • พัฒนาหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ