สถิติ

ข้อมูลสถิติต่าง ๆ

 • สถิติสมัคร-รับไว้ ปีการศึกษา 2566
 • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2566
 • สถิตินักศึกษาสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ใช้สำหรับตรวจประกันฯเท่านั้น)
 • สถิตินักศึกษาออกระหว่างปีการศึกษา 2566 (ใช้สำหรับตรวจประกันฯเท่านั้น)
 • สถิติจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา FTES ปีการศึกษา 2566 แยกหลักสูตร
 • สถิติผลการเรียนตามรายวิชา ปีการศึกษา 2566 แยกหลักสูตร
 • ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาตามปีที่รับเข้า สำหรับ มคอ.7 ปีการศึกษา 2566
 • ผลการประเมินการเรียนการสอนตามรายวิชา แยกหลักสูตร ปีการศึกษา  2566
 • ผลการประเมินแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2566
 • ผลการประเมินแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
 • ผลการประเมินแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
 • ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2566
 • ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
 • ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
 • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2566     1/2566     2/2566
 • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2565     1/2565     2/2565
 • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2564     1/2564     2/2564
 • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2563     1/2563     2/2563
 • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2562     1/2562     2/2562
 • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2561     1/2561     2/2561
 • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2560     1/2560     2/2560
 • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2559     1/2559     2/2559
 • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2558     1/2558     2/2558
 • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2557     1/2557     2/2557
 • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2556     1/2556     2/2556
 • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2555     1/2555     2/2555